Regelverk för Hall of Fame – travets storheter


Nordiska Travmuseet i Årjäng har sedan starten 1998 dokumenterat och presenterat det kulturarv som travsporten representerar i vår del av Europa, med betoning på Sverige. Ett steg vidare på den vägen är travsportens Hall Of Fame som sedan starten 2007 hedrar de allra främsta inom travsporten.


Hall Of Fame ska ha en nordisk profil, även med hänsyn tagen till att intresset kring museet idag är störst från svensk och norsk sida.
Bidrag från respektive centralorganisation och sponsorer finansierar Hall Of Fame.
Det skall ställas höga krav på de som ska komma att tas i beaktande som kandidater. Hall Of Fame ska ha en hög ambitionsnivå.
Hall Of Fame ”ägs” av Nordiska Travmuseet Ideell Förening.


Kandidater
Kandidaterna skall hämtas från de aktivas (kuskar, ryttare, tränare, uppfödare), de förtroendevaldas, journalisternas och administratörernas led.
Kandidaternas prestationer och livsgärning skall i första hand vara knutna till Norden, men med travsportens internationella karaktär som utgångspunkt ska också prestationer utförda utanför Norden tas i beaktande.
Kandidaternas prestationer och livsgärning skall värderas i den tidsperiod under vilken travsporten drivits med totalisatorspel, det vill säga från och med det 20:e århundradet.
Värderingen av kandidaterna skall ske utifrån stränga kvalitetskrav. Förutom kandidaternas dokumenterade och mätbara prestationer skall hänsyn tas till deras betydelse för travsporten som helhet.


Nominering
Rätt att nominera kandidater har:
Styrelserna för Svensk Travsport och Det Norske Travselskap
Medlemmarna i Nordiska Travmuseet Ideell Förening
Medlemmarna i Svenska Hästsportjournalisters Klubb (SHK),
Medlemmarna i Norges Travsportjournalisters Klubb (NTK)
Nominering skall, med en kort presentation av kandidat, lämnas till SHK innan den 31 december.


Styrgrupp
Styrgruppen för Hall Of Fame består av representanter för SHK, NTK och Nordiska
Travmuseet.
Gruppen består av sju ledamöter med följande fördelning:
SHK 3
NTK 2
Nordiska Travmuseet 2
Nordiska Travmuseets representanter i styrgruppen väljs av museets styrelse.
Representanterna ansvarar för att hålla museets styrelse informerad om styrgruppens
arbete.


Utnämning
Utnämning genomförs av styrgruppen för Hall Of Fame.
Maximalt antal utnämnda/invalda per år beslutas av Nordiska Travmuseet.
Vilka profiler som utnämns beslutas av journalisternas representanter i styrgruppen. Utnämning skall vara genomförd innan den 1 februari. Ansvaret för utnämning/inval ska ligga hos SHK, Svenska Hästsportjournalisters Klubb, i nära samarbete med NTK, Norges Travsportjournalisters Klubb. Om intresse från danskt och finskt håll skulle uppstå, är SHK ansvarigt för att inleda samarbete med respektive systerorganisationer.
SHK och NTK är utöver utnämningen ansvarigt för att utarbeta den skriftliga dokumentationen, en presentation i text och bild för var och en av de som väljs in i Hall Of Fame. Presentationer skall vara museet tillhanda senast 1 april.


Ceremoni
Styrelsen för museet är ansvarig för den ceremoni som varje år ska genomföras i anslutning till Årjängs Stora Sprinterlopp i juli. En enkel ceremoni ska genomföras även om det under ett år inte funnits någon kandidat värdig att upptas i Hall Of Fame. De invalda ska hedras med en kort presentationsfilm. Filmerna ska visas centralt i museets lokaler. En mera utförlig presentation skall finnas tillgänglig på museets hemsida och i digitala skärmar.


Ändringar
Eventuella förändringar av upplägg eller regler skall behandlas av föreningsstämman i Nordiska Travmuseet.
Sammanfattning av tidsfrister:
Nominering 31 december
Utnämning 1 februari
Presentationer 1 april
Reviderat regelverk, beslutat vid föreningsstämman i Nordiska Travmuseet Ideell Förening
2018-05-03