Stadgar


Vi finns till för alla trav- och hästintresserade

Stadgar

NORDISKA TRAVMUSEET, idéell förening
Org.nr 874400-8718

§ 1.  Firma
Nordiska travmuseet, idéell förening

§ 2.  Föreningens ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att sköta driften av Nordiska Travmuseet i Årjäng, samt att i Sverige och Norge utveckla kompletterande verksamhet som gagnar museet, sporten, dess kultur och besökande, marknadsföra museet på bästa sätt, samt slutligen ha som uppgift att arkivera, dokumentera och presentera travsportens historia till gagn för sporten.

För den dagliga verksamheten ska föreningen anställa personal av vilken en utses till verksamhetsansvarig vars uppgift att leda den dagliga verksamheten.

§ 3.  Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Årjängs kommun.

§ 4.  Medlemskap
Medlem kan antas sökande som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemsansökan behandlas av styrelsen.
Medlemmar kan vara både enskilda personer och juridiska personer.
Hedersmedlem kan utses av ordinarie föreningsstämma efter förslag av styrelsen.

§ 5.  Medlemsförteckning
Föreningens verksamhetsansvarige skall tillse att samtliga föreningens medlemmar finns förtecknade på sätt som styrelsen beslutat. Medlemsförteckning med namn och adress skall bifogas verksamhetsberättelsen.

§ 6.  Årsavgift
Varje medlem ska årligen betala medlemsavgift, vars storlek beslutas av föreningsstämman
Medlemsavgiften skall ha olika nivåer för enskilda medlemmar och juridiska personer,
Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.

§ 7.  Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen.
En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutningen skickades till medlemmen.

§ 8.  Föreningens organ
Föreningens organ är:
1.  Föreningsstämman
2.  Höstmötet
3.  Styrelse
4.  Revisorer

§ 9.  Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst sju ledamöter och högst elva ledamöter, samt minst fem och högst nio suppleanter.
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman. Av de ordinarie ledamöterna väljs vid första mötet, en mer än hälften på två år och övriga på ett år. På nästkommande stämma gäller omvänt förhållande.
Suppleanterna väljs alltid fram till nästkommande stämma.

Direkt efter ordinarie föreningsstämma skall styrelsen avhålla konstituerande sammanträde. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses ordförande, vice ordförande och sekreterare.
Styrelsen skall också fatta beslut firmateckning, delegationsordning och instruktioner till utsedd verksamhetsansvarig.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då denne har förhinder, av vice ordföranden då de anser det behövs eller då minst hälften av de ordinarie ledamöterna så kräver.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av beslutat antal ordinarie ledamöter, genom egen närvaro eller suppleanter, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst, vid val avgörs frågan med lottning.

§ 10.  Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 11.  Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas två revisorer varav minst en auktoriserad, samt två suppleanter varav minst en auktoriserad. Revisorerna väljs för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 12.  Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 13.  Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

§ 14.  Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma, där varje medlem som fullgjort alla sina förpliktelser har en röst, skall hållas före maj månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. 1.  val av ordförande och protokollförare vid stämman.
  2.  godkännande av röstlängden
  3.  val av två justerare, som jämte ordföranden skall justera föreningsstämmans protokoll.
  4.  fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
  5.  fastställande av dagordning
  6.  styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
  7.  beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
  8.  beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
  9.  fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
  10.  beslut om medlemsavgiftens storlek för såväl fysiska som juridiska personer.
  11.  fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
  12.  val av ordinarie styrelseledamöter
  13.  val av suppleanter i styrelsen
  14.  val av revisorer och revisorssuppleanter
  15.  eventuella val av hedersmedlemmar
  16.  val av valberedning och sammankallande i densamma fram till tiden för nästa stämma.
  17.  av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast en månad före stämmans avhållande.
  18.  övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens stadgar eller på förslag av styrelsen.
  19.  avslutning

§ 15.  Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas om styrelsen så beslutar, eller om minst två tredjedelar av föreningens medlemmar skriftligt till styrelsen så begär.

Om sådan skriftlig begäran inkommer är styrelsen skyldig att inom en månad utfärda kallelse enligt § 16.

I kallelse till extra föreningsstämma skall anges vilken eller vilka frågor som skall behandlas. Vid extra föreningsstämma skall punkterna 1-5 vid ordinarie föreningsstämma, samt de frågor som anges i kallelsen behandlas.

§ 16.  Kallelse till ordinarie och extra föreningsstämma.
Kallelse till föreningsstämma, och övriga meddelanden till medlemmarna, skall ske med brev och/eller e-post.

Kallelse ska skickas tidigast fyra veckor, och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Till extra föreningsstämma skall samma tider gälla.

Då kallelse gått ut till ordinarie föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorn genom brev och/eller e-post om detta.

§ 17.  Ansvar mot tredje man
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar

§ 18.  Ändring av stadgar och upplösning av föreningen
Ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen kan endast ske genom att förslaget har behandlats av styrelsen och att beslut därefter fattas på två följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma.

Finns vid föreningsstämma förslag om stadgeändring eller upplösning skall detta alltid framgå av kallelsen.

Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen.

§ 19.  Höstmöte
Om styrelsen så beslutar kan höstmöte hållas. Detta skall i sådant fall hållas under fjärde kvartalet. Underrättelse om höstmöte skall meddelas samtliga medlemmar på samma sätt och inom samma tid som kallelse till föreningsstämma. I kallelsen skall också framgå vilka frågor styrelsen avser att behandla.

§ 20.  Föreningens överskott
Överskott på föreningens verksamhet skall varje år föras över i ny räkning eller fonderas. Överskott får inte utdelas till medlemmar.

Stadgarna antagna vid föreningsstämma den 9 maj 2007